Pedigree Center | เพดดีกรีเซ็นเตอร์ ฟาร์มออนไลน์ พันธุ์ประวัติออนไลน์

                                     
                Name:  CHEROKEE ARAUTO 1/772 (B 220238)
   
       
       
                   
        Dam: MS CHEROKEE ARAUTO 1/586 (C 235932)   Sire: CHEROKEE ARAUTO 1/468 (B 192662)
                                             
                                     
                                     
      MISS CHEROKEE ARAUTO 552 (C 169236) CHEROKEE ARAUTO 372 (B 124047) MISS CHEROKEE TORGSON (C 170377) CHEROKEE ARAUTO 451 (B 127381)
                                 
                                           
pedigreecenter.com pedigreecenter.com <<== Detail Page ==>>pedigreecenter.com pedigreecenter.com