Pedigree Center | เพดดีกรีเซ็นเตอร์ ฟาร์มออนไลน์ พันธุ์ประวัติออนไลน์

                                     
                Name:  S S Miss Rita R011 7R8 AAA 12958951
   
       
       
                   
        Dam: S S Miss Ultress U56 AAA 12490161   Sire: S S Rito Rito R76 R011 AAA 11494687
                                             
                                     
                                     
      S S Miss Rito Rito R76 R96 AAA #11331414 O S U 6T6 Ultra AAA #+11870571 S S Miss Hoss H83 AAA 11179105 S S Rito Rito R76 AAA 11023164
                                 
                                           
pedigreecenter.com pedigreecenter.com <<== Detail Page ==>>pedigreecenter.com pedigreecenter.com